Rožnov pod Radhoštěm l Dlouhodobé zpravodajství

  Staré i Nové projekty...  Přehledně...   Aktuálně... Nezávisle...   

 

Kaufland v Rožnově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kaufland se v Rožnově prozatím stavět nebude, rozhodl správní soud - TV Beskyd 10.5.2016

Plánovaná stavba obchodního domu Kaufland v Rožnově nabírá zpoždění. Správní soud dal za pravdu spolku Zdravý Rožnov, jehož členové bojují proti budování hypermarketu už šest let. Místo obchodního centra by na jižním městě chtěli například zeleň nebo dětské hřiště.

Správní soud dal spolku za pravdu, že měření imisí nebylo při vydání stavebního povolení správné a neměřilo se přímo na místě. Zda dojde k novému měření nebo jak se bude dále postupovat, soud ale zatím neurčil. 

 

  Kaufland začal bourat areál ČSAD, ráz Rožnovského "předcentra" se začíná navždy měnit - RD 25.9.2014

 
  Kaufland může začít bourat areál ČSAD - RD 5.5.2014
  Poslední překážka, která stála v cestě Kauflandu ohledně demolice areálu ČSAD byla odstraněna. Demolice byla podle původního stavebního povolení povolena jen za podmínky, že společnost Kaufland zasklí lodžie přilehlého domu č.p. 1654. Jelikož v domě s č.p. 1654 probíhali dlouhá jednání, kdy vlastnici stále odmítali zasklení a neodhlasovali si jej (pravděpodobně z důvodu zdržení celé stavby), byl MěÚ v Rožnově nucen tuto podmínku ze stavebního povolení vyškrtnout a zasklení bude provedeno samostatným řízením až se společenstvo vlastníku ve zmíněném domě domluví. Kaufland tedy může začít s demolicí areálu garáží ČSAD.
 
  Kaufland, aktuální stav - MěÚ Rožnov 3.9.2013
  Na objekt Kauflandu je vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání a celý spis je na Krajském úřadě Zlínského kraje a zatím není rozhodnuto. Stavba Kauflandu může být zahájena až po vydání stavebního povolení, které musí být pravomocné. Stavební řízení může probíhat až v okamžiku kdy bude pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby.
  Kaufland v Rožnově - MěÚ Rožnov 26.4.2010

  V Rožnově pod Radhoštěm by se mohlo objevit další obchodní centrum. Společnost Kaufland plánuje výstavbu svého obchodu na ulici Meziříčská. Vlastníkem pozemků je společnost Intercora, spol. s r.o., která pozemky odkoupila od tehdejšího vlastníka, společnosti ČSAD a.s. Město Rožnov bylo Krajským úřadem Zlínského kraje požádáno o stanovisko ke zjišťovacímu řízení k posouzení vlivů stavby obchodního centra Kaufland (dále jen OC Kaufland) na životní prostředí.

Už v polovině roku 2005 obdrželo město Rožnov pod Radhoštěm od firmy Intercora spol. s r. o. informaci o odkoupení lokality autobusových garáží na ulici Meziříčská od ČSAD a.s.. Současně byl městu sdělen záměr využit tuto plochu pro výstavbu OC Kaufland.
Předchozí zastupitelstvo města bylo o tomto záměru informováno na svém zasedání 25. října 2005 a většinově vyslovilo s realizací zásadní nesouhlas.
Opakovaně zastupitelstvo města jednalo o záměru výstavby OC Kaufland na svém zasedání 18. dubna 2006. Na základě připomínek občanů pro i proti výstavbě, uložilo zastupitelstvo městskému úřadu provést seznámení občanů se tímto záměrem. Zároveň mu uložila zorganizovat anketu, za účelem objektivnějšího zjištění názoru občanů. V roce 2006, kdy končilo volební období předchozího zastupitelstva, však již k vyhlášení ankety nedošlo
V prosinci roku 2006 požádala společnost Intercora s. r.o. město Rožnov pod Radhoštěm o souhlas se stavbou obchodního domu Kaufland. V dopisu sdělila, že je dohodnuta s Ředitelstvím silnic a dálnic Zlínského kraje na spolufinancování dopravního napojení silnice I/35 v úseku mezi křižovatkou „U Janíků“ a křižovatkou napojující průmyslový areál bývalé TESLY. Součástí řešení bylo i napojení budoucího OC Kaufland. Současně Intercora s.r.o. nabídla Městu Rožnov p. R. sponzorský dar ve výši 7,5 mil Kč. Tento příslib však nebyl společností Interkora naplněn.
Následovala odmlka společnosti Intercora s.r.o. až do 5.10.207, kdy město Rožnov p. R. obdrželo dopis, ve kterém tato společnost znovu potvrzuje záměr realizovat pro Kaufland výstavbu OC, v lokalitě bývalých garáží ČSAD.
Záměr Intercora s.r.o. byl předmětem jednání komise výstavby a územního plánu při radě města dne 18.10.2007. Komise konstatovala, že s výstavbou souhlasí, záměr je v souladu s územním plánem města.
Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 23. října 2007 vzalo na vědomí informaci k výstavbě obchodního domu Kaufland na ulici Meziříčská. Zastupitelstvo města nemělo námitky k výstavbě uvedeného obchodního domu, pokud budou splněny zákonem stanovené podmínky. Zastupitelstvo města však zároveň žádalo investora, aby při výstavbě i při následném provozu obchodního domu postupoval citlivě a s ohledem na občany žijící v této lokalitě, a aby učinil vše pro to, aby nedošlo ke zhoršení podmínek jejich života.
Společnost Sey Development a.s. podala žádost na Krajský úřad Zlínského kraje k zahájení zjišťovacího řízení k posouzení vlivů stavby OC Kaufland na životní prostředí, podle zákona č.100/2001 Sb. V návaznosti na to, požádal Krajský úřad Město Rožnov p.R. o stanovisko ke studii projektu. Město zpracovalo obsáhlý dokument s řadou připomínek, zahrnující také připomínky občanů, žijících v blízkosti lokality bývalých garáží ČSAD.
Následně bylo Město Rožnov p. R. 2.4.2008 dopisem společnosti Sey Development, a.s. informováno, že svůj návrh na zjišťovací řízení k projektu OC Kaufland vzala zpět.
„Až 15.12.2008 získalo město Rožnov p.R. informaci, že pozemky na ulici Meziříčská v areálu bývalých garáží ČSAD, nabyla do svého vlastnictví společnost Kaufland Česká republika v. o. s. Po odmlce jeden a čtvrt roku,  v březnu 2010, jsme byli opětovně požádáni Krajským úřadem Zlínského kraje o stanovisko ke zjišťovacímu řízení k posouzení vlivů stavby OC Kaufland na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. Organizací podávající návrh na zahájení zjišťovacího řízení byla společnost Kaufland Česká republika v.o.s., Praha 4,“ řekl místostarosta Rožnova Alois Vychodil.

Město zpracovalo osmnácti bodové stanovisko, požadující mimo jiné opatření k minimalizaci hlučnosti včetně vybudování protihlukových bariér, rozsáhlejší ozelenění, preferovat centrální zásobování teplem, vybudování komunikace pro pěší na jižní straně, nezbytnou koordinaci výstavby s rekonstrukci silnice I/35, minimalizaci prašnosti a hlučnosti po dobu výstavby a další.

Stanovisko ke zjišťovacímu řízení bylo projednáno radou města dne 3.4.2010 a předloženo zastupitelstvu města 13.4.2010.

Současně ZO Českého svazu ochránců přírody 76/08 Radhošť, odeslala Krajskému úřadu stanovisko s řadou připomínek k projektu a s výzvou, aby stavba nebyla schválena.

7. 4. 2010  byla doručena městu petice občanů proti výstavbě OC Kaufland –190 podpisů.

Po kladném výsledku zjišťovacího řízení, eventuelně rozšířeného hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA, z anglického Environmental Impact Assessment), se zapojením veřejnosti do procesu hodnocení vlivů na životní prostřed, které je nedílnou součástí úředního povolování staveb, nastupuje vlastní proces stavebního řízení.

 
  Kaufland v Rožnově stát může - Valašský Deník 30.8.2011
  To, že v Rožnově stát může, vyplývá ze závěrů posudku České informační agentury životního prostředí, která zkoumala možný vliv supermarketu na životní prostředí. S výsledky výzkumu se mohli Rožnované seznámit v polovině srpna na veřejném projednávání na radnici. Odpůrci výstavby dalšího supermarketu se ovšem s Kauflandem, který má stát v areálu bývalých garáží ČSAD při vjezdu do města, ještě nesmířili. Vadí jim zvýšený hluk a emise, stejně jako další dopravní zatížení na již tak frekventovaném místě. „Nejraději bychom byli, kdyby se podařilo stavbě úplně zabránit. Poté, co Kaufland získal pozemek, už se výstavba nedá zvrátit,“ řekl Vít Matějka, předseda osadního výboru Jižní město, který proti zřizování dalšího supermarketu vystupuje. Podle Matějky bude obchodní dům znamenat výraznou zátěž pro obyvatele Jižního města a Meziříčské ulice. „Zvláště, když plánovaný vjezd ke Kauflandu nemá být od hlavní silnice, ale v délce několika set metrů podél obytných domů. Bydlí zde spousta lidí, je tu také dětské hřiště,“ poukazoval Matějka. Podle něj budou lidé trpět zvýšením emisí, sníží se také jejich bezpečnost kvůli projíždějícím autům. Osadní výbor se proto snaží prosadit, aby se příjezd ke Kauflandu vyřešil napojením z hlavního silničního tahu I/35. „Neexistuje žádný technický důvod, proč by to tak nešlo,“ tvrdil Matějka. Další skutečnost, které se lidé v Rožnově obávají, je možné vylidňování centra města v souvislosti s krachem některých menších obchodů. Kaufland má totiž vyrůst v místě, kde už jiné dva supermarkety stojí. Menší obchodníci se obávají, že další nárůst konkurence už pro ně bude likvidační. V dokumentaci posuzující vliv Kauflandu se uvádí, že vznikne asi stovka nových pracovních míst. „Skutečností ale je, že na jedno pracovní místo v hypermarketu zaniknou asi tři pracovní místa u drobných prodejců v okolí. Další zaniknou u menších výrobců, dodavatelů a podobně,“ připomínali již dříve obchodníci Jiří Krátký a Petr Poruba. Odpůrci obchodního domu Kaufland doufají, že se za jejich požadavky postaví také vedení rožnovské radnice. To už ale několikrát zdůrazňovalo, že nemá možnost výstavbu Kauflandu ovlivnit. Už dříve pracovníci radnice zpracovali osmnáctibodové stanovisko, ve kterém požadovali třeba minimalizaci hlučnosti a vybudování protihlukových bariér, rozsáhlejší ozelenění, vybudování chodníků, nezbytnou koordinaci výstavby s rekonstrukcí silnice I/35, minimalizaci prašnosti a hlučnosti po dobu výstavby a další. Většinu z nich Kaufland akceptoval. Zabránit samotné stavbě ale radnice nedokáže. „Pozemek, na kterém má Kaufland stát, je v soukromém vlastnictví. V územním plánu je určený pro občanskou vybavenost. Obchodní centrum do této kategorie spadá,“ vysvětlil mluvčí města Tomáš Gross. Pokud tedy Kaufland splní veškeré zákonné podmínky, může v areálu bývalých garáží ČSAD prodejnu vystavět.

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání v Rožnov DNES       

RožnovDNES

 

Zajímavosti  Události  Dotazy a další pište na: rprinfo@email.cz      Tv Program     Rádio     Čas     O nás   Veškeré zde uvedené informace jsou pouze informačního charakteru a proto nemusí souhlasit se skutečností.

LMS 2006 - 2016 (M0)